Geografia

Geografia to dziedzina naukowa, która zaliczana jest do przedmiotów ścisłych, a więc stanowi dyscyplinę przyrodniczą bazującą na połączeniu nie tylko badań nad środowiskiem, ale też i zagadnień społecznych. Zajmuje się w praktyce analizowaniem powłoki ziemskiej, w tym zwłaszcza przestrzeni geograficznej, a także powiązań środowiskowych i zachowań ludzkich. Musimy też wspomnieć o tym, że geografia uchodzi za jedną z najstarszych dziedzin naukowych, a dowodem na to jest między innymi etymologia określenia – ziemia czyli ge, piszę czyli grapho. Z danych historycznych wynika, że twórcą geografii w jej nazewnictwie jest Erastenes z Cyreny.
Charakteryzując geografię jako dyscyplinę ścisłą, należy podkreślić, że to przedmiot niesamowicie zróżnicowany, który bazuje na silnie urozmaiconej metodologii. W związku z tym można mówić także o szerszym pojęciu na jej nazewnictwo, to jest nauki geograficzne. W sferze oficjalnych definicji termin geografia został wyjaśniony między innymi przez Stanisława Leszczyckiego, który uznał geografie za naukę o zróżnicowaniu przestrzennym rozlicznych struktur o kasy fiskalne Łódź charakterze fizycznogeograficznym. Dodatkowo położył on także nacisk na aspekt społeczny i ekonomiczny i powiązania wzajemne wyżej wspomnianych obszarów.

Czym odznacza się geografia pod względem przedmiotu badań? To przede wszystkim taka dziedzina, która bazuje na analizowaniu środowiska geograficznego w kontekście przyrody, ale też i gospodarki. W konsekwencji tego można mówić o dwóch przedmiotach badania – środowisku nas otaczającym, czyli przyrodzie naturalnej, ale i z drugiej strony człowieku i prowadzonych przez niego działaniach. Tym samym geografia uchodzi za naukę, jaką śmiało można nazwać dualistyczną. W odniesieniu do innego systemu nauk, warto podkreślić, że geografia bada podwójnie i tym właśnie wyróżnia się na tle szeregu innych ścisłych dyscyplin. Co więcej, nie zapominajmy również o geografii fizycznej, która stanowi jeden z nadrzędnych elementów geografii generalnie. To bowiem nauka czysto przyrodnicza. Z kolei kluczowym elementem na chwilę obecną okazuje się także geografia społeczno-ekonomiczna, czyli nauka bazująca na ludzkich zachowaniach – stąd określenie społeczna oraz zagadnieniach ekonomicznych.